MÃ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG  *
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Mã số thuế *
Tên đơn vị (theo giấy phép kinh doanh) *
Địa chỉ (trên giấy phép kinh doanh) *